Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Dorpsfeest Diepenveen

Artikel 1 Definities

In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:

Koper

De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt via Dorpsfeest Diepenveen voor een Evenement;

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Dorpsfeest Diepenveen;

Boeking

Het tot stand brengen van een overeenkomst waarbij de koper op de wijzen als uiteengezet in deze algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met een Organisator van een Evenement;

Entreegelden

De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen, zoals, doch niet uitsluitend, aan Dorpsfeest Diepenveen verschuldigde administratiekosten voor de Boeking;

Evenement

De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;

Locatie

De plaats waar het evenement gehouden wordt;

Organisator

De partij die het evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;

Overeenkomst

De betreffende Overeenkomst tussen de organisator en de Koper;

Ticket

Het toegangsbewijs tot een evenement;

Dorpsfeest Diepenveen

Stichting Dorpsfeest Diepenveen

Postadres : Wetermansweg 19

KVKnr : 60882808

7431 Rc Diepenveen

 

De website:  www.dorpsfeestdiepenveen.nl

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van Dorpsfeest Diepenveen worden verricht respectievelijk gedaan, op boeking voor Tickets via de websites van Dorpsfeest Diepenveen, als via de winkelverkoop van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2.2 Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website. De locatie waar het evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

 

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Dorpsfeest Diepenveen treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als gemachtigde van de Organisator ten behoeve van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Organisator. Dorpsfeest Diepenveen is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De overeenkomst komt tot stand nadat Koper via Dorpsfeest Diepenveen een boeking voor één of meer Tickets heeft geplaatst. Dorpsfeest Diepenveen verschaft namens organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Verzending van Tickets door Dorpsfeest Diepenveen aan de Koper vindt plaats namens de Organisator.

3.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking heeft geplaatst. Dorpsfeest Diepenveen kan de overeenkomst louter ter harer keuze namens de Organisator eenzijdig ontbinden, dan wel schadevergoeding vorderen dan wel, nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen overeenkomst niet nakomt.

3.3 Een boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor de koper niet mogelijk om ten aanzien van een tot stand gekomen overeenkomst, wijzigingen aan te brengen.

 

Artikel 4 Tickets

4.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Website van Dorpsfeest Diepenveen of via Winkelverkoop

4.2 De door Dorpsfeest Diepenveen geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de organisator en worden door Dorpsfeest Diepenveen aan de Koper ter beschikking gesteld.

4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en / of Dorpsfeest Diepenveen niet toegestaan:

  1. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
  2. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;

4.4 Indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van Dorpsfeest Diepenveen of Organisator, kan Dorpsfeest Diepenveen en / of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

4.5 Dorpsfeest Diepenveen en / of Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.

4.6 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.

4.7 Tickets geven slechts toegang tot het geboekte Evenement indien het Ticket is voorzien van een QR code

 

Artikel 5 Fulfillment

5.1 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Koper te worden gecontroleerd op juistheid. Indien sprake zou zijn van foutief geprinte Tickets, ontvangt de Koper op het eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten vervangende Tickets, op voorwaarde dat de Koper de reeds geleverde kaarten aan Dorpsfeest Diepenveen retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement Dorpsfeest Diepenveen niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Dorpsfeest Diepenveen besluiten de Tickets niet om te ruilen.

5.3 Dorpsfeest Diepenveen behoudt zich te allen tijde het recht voor om boekingen te weigeren van Kopers, dan wel aanvullende voorwaarden aan boekingen te stellen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Dorpsfeest Diepenveen kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

6.2 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal Dorpsfeest Diepenveen aan de Koper nimmer zelfstandig over gaan tot terugbetaling van entreegelden. Het kan voorkomen dat een Organisator Dorpsfeest Diepenveen verzoekt tot restitutie over te gaan, in welk geval Dorpsfeest Diepenveen wederom slechts handelt als bemiddelaar namens de organisator.

6.3 Dorpsfeest Diepenveen kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement of de locatie.

6.4 Indien en voor zover Dorpsfeest Diepenveen ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de koper kan voldoen, kan de koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

6.5 Dorpsfeest Diepenveen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de koper door welke oorzaak dan ook. In het geval Dorpsfeest Diepenveen door de Koper om vervangende Tickets wordt verzocht, is Dorpsfeest Diepenveen gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.

6.6 Voor zover aansprakelijkheid van Dorpsfeest Diepenveen uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Dorpsfeest Diepenveen.